Friday, May 17, 2013

Real Vs. Fake... သေဘၤာသားရင္ဖြင့္သံ (၁၀)... Seamen's Voice-10သုိ႔/
>
> ၀န္ၾကီး
> ပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ၾကီးဌာန
>
> ၀န္ၾကီး
> လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ၾကီးဌာန
>
> ၀န္ၾကီး
> ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန
>
> ၀န္ၾကီး
> ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန
>
> ဒုတိယ၀န္ၾကီး
> ပုိ႕ေဆာင္ေရး၀န္ၾကီးဌာန
>
> ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္
> ေရေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာန
>
>
>
>
>
> ေလးစားအပ္ပါေသာ ႏုိင္ငံ့အၾကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာအၾကီးအကဲမ်ားခင္ဗ်ာ.
>
> ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သေဘာၤသားတစ္ရပ္လုံးတြင္ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးျပႆနာမွာ အထူး
> စုိးရိမ္ရေသာ အေျခအေနသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ေနပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ South East
> Asia တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား သေဘာၤသားမ်ားအား အလုပ္ခန္႔အပ္ေသာကုမၸဏီ (၁၀၀ )
> ခန္႔တြင္ ရွစ္ဆယ္(၈၀) ကုမၸဏီခန္႔မွာ ျမန္မာသေဘာၤသား *(အတု)* မ်ားသာ
> လက္၀ါးၾကီးအုပ္ေနပါသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ Shore Job Passport ကုိင္ေဆာင္ျပီး C.O.C (
> ကၽြမ္းက်င္မႈလက္မွတ္အသစ္ကုိပင္) အဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အတုမ်ားျပဳလုပ္ကာ
> ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္
> မွ ေလဆိပ္လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ( Immigration ) ႏွင့္ သတင္းတပ္ဖြဲ႔ ( Special
> Branch ) အား ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ေပး၍ အထြက္လုပ္ကာ
> ႏုိင္ငံျခားသေဘာၤမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။
> ၄င္းတုိ႔လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ႏွင့္ သေဘာၤသား အမွန္မ်ား
> ထိခုိက္ဆုံးရႈံးမႈတုိ႔မွာ-
>
> ၁) ၄င္း တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ကုိင္ေဆာင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈလက္မွတ္ အတုမ်ားျဖင့္
> သေဘာၤအရာရွိအဆင့္အတန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကို အမွန္တကယ္ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိပဲ
> တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္အတြက္ သေဘာၤကုမၸဏီတုိ႔မွ အလုပ္ျဖဳတ္ပစ္ျခင္း
> ျမန္မာအရာရွိမ်ားအား အထင္ေသးအျမင္ေသးျခင္း ၄င္းသေဘာၤကုမၸဏီမ်ား ၏ Regional
> Society တြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိေသာ ျမန္မာအရာရွိမ်ားအား
> တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္မေပးရန္ အဆုိျပဳျခင္း။
> ၂) ၄င္း သေဘာၤသားအတုမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ ေရယာဥ္မႈးၾကီးအား C.D.C အတုေပးကာ
> သေဘာၤေပၚတြင္ အမိန္႕မနာခံျခင္း လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအား ေက်ပြန္စြာမထမ္းေဆာင္ျခင္း
> ၊ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ တိက်စြာနားလည္မႈမရွိျခင္း အမ်ိဴးမ်ိဳးျပဳလုပ္ၾကပါသည္။
> C.D.C အတုျဖစ္၍ မည္သည့္ မွတ္ခ်က္မွ် ေရးေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈ မရွိပါ။
> ၃) အစစ္အမွန္သေဘာၤသားမ်ားသည္ ေငြေၾကး၊ အခ်ိန္ေျမာက္မ်ားစြာ အကုန္အက်ခံျပီး
> ကၽြမ္းက်င္မႈလက္မွတ္မ်ားအားေျဖဆုိရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၄င္း အတုမ်ား၏
> လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ သေဘာၤသားအမွန္မ်ားသည္ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြရန္ခက္ခဲသျဖင္
> အလြြန္ပင္ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္း ပ်က္ျပားေစပါသည္။
>
> ၄) ႏုိင္ငံေတာ္မွ ရသင့္ရထုိက္ေသာ ႏုိင္ငံအခြန္လည္း လြန္စြာ ဆုံးရႈံးသည္မွာ
> ၄င္းအတုမ်ားသည္ အခြန္ေပးေဆာင္စရာမလုိျခင္း ၊ အစစ္အမွန္မ်ားသည္လည္း
> အလုပ္မရသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အားအခြန္မေပးႏုိင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္
> ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ႏွစ္ၾကိမ္ ဆုံးရႈံးမႈွရွိပါသည္။
>
> ၅) ၄င္း လက္မွတ္အတုကုိင္ေဆာင္သူမ်ား၏ မကၽြမ္းက်င္မႈေၾကာင့္ကုမၸဏီ
> အသီးသီးတုိ႔သည္ ျမန္မာ သေဘာၤသားမ်ားႏွင့္သေဘာၤအရာရွိမ်ားအား
> အထင္အျမင္ေသးကာ မိမိတုိ႔ကုိင္ေဆာင္ေသာ လက္မွတ္အဆင့္အတန္းႏွင့္
> မ်ားစြာနိမ့္က်ေသာရာထူးမ်ားျဖင့့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကရပါသည္။
>
> ၆) ယခု လတ္တေလာ ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ ျဖစ္ပ်က္သြားသည့္ H.R.C Shipping Limited ,
> Bangladesh ပုိင္ M.V.Banga Bodor သေဘာၤတြင္ လက္မွတ္အတု ကုိင္ေဆာင္ေသာ
> အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ( Chief Engineer ) ဦးသံတူႏွင့္ ဒုတိယ အင္ဂ်င္နီယာ
> ဦးၾကည္၀င္း ၊ တတိယ အင္ဂ်င္နီယာ အသီးသီးတုိ႔သည္ အလြန္ပင္ အတင့္ရဲစြာ
> လက္မွတ္အတုျဖင့္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆုိက္ကပ္သည့္ သေဘာၤ (M.V.Banga Bodor )
> ေပၚတြင္ လုိက္ပါ အမႈထမ္းေနသည္ကုိ D.M.A မွ ေတြ႕ရွိပါေသာေၾကာင့္ အေရးယူထားသည္
> ကုိ သိရွိရပါသည္။ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ရပ္မ်ား မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း D.M.A မွ မသိရွိရန္
> S.A.D မွ ဖုံးကြယ္ေပးထားသည့္အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားရွိပါသည္။ S.A.D အား တစ္ဦးလွ်င္
> က်ပ္ေငြႏွစ္သိန္းလာဘ္ထုိးကာ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ပင္ လက္မွတ္အတုႏွင့္
> ေပၚေပၚထင္ထင္၀င္ေနသည့္ သာဓကမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိပါသည္။
>
> ၇) ၄င္းအတုမ်ားသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သုိ႕ ျပန္ေရာက္လာေသာ အခါတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ Pass
> Port မ်ားတြင္ သေဘာၤတံဆိပ္မ်ား ပါရွိေနပါသျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး
> (Immigration) ႏွင့္ သတင္းတပ္ဖြ႕ဲ (Special Branch ) တုိ႔အား US$ ၁၀၀ ခန္႔ေပး၍
> နားလည္မႈယူကာ မည္သည့္အခက္အခဲမွ်မရွိပဲ ၀င္ထြက္ေနၾကပါသည္။
>
> ၈) ၄င္းတုိ႔ကုိင္ေဆာင္ေသာ Job Passport မ်ားသည္ မည္မွ်ပင္
> သေဘာၤတံဆိပ္တုံးမ်ားပါရွိေစကာမူ မည္သည့္အခက္အခဲ
> တစ္စုံတရာမွ်မရွိပဲ(မည္သည့္အခြန္မွ် ေပးေဆာင္ရျခင္းမရွိပဲ)
> အသစ္ျပန္လည္လဲလွယ္ေသာ အခါတြင္ လြယ္ကူစြာ မူလႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္၏
> နံပါတ္အတုိင္းရရွိျခင္း/ နံပါတ္အသစ္ရရွိျခင္းတုိ႔မွာ
> အလြန္ထူးျခားစြာေတြ႕ရွိရပါသည္။
>
> ၉) ၄င္းတုိ႔ ကုိင္ေဆာင္သည့္ C.D.C အတုမ်ား၏ နံပါတ္မ်ားသည္ အျခား သေဘာၤသားတုိ႔၏
> နံပါတ္မ်ားကုိ ခုိးယူသုံးစြဲထားပါသျဖင့္ အမွန္သေဘာၤသားမ်ားသည္
> ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာျဖစ္သည့္အခါ S.E.C.D ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သက္ဆုိင္ရာ Flag
> State ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေျဖရွင္းရျပီး Black List ( ဥပမာ-Panama Black List
> ) ၀င္သြားျပီး သက္ဆုိင္ရာ Flag State License မ်ား ေလွ်ာက္ေသာအခါ Reject ထိ၍
> အလုပ္အကုိင္ဆုံးရႈံးရပါသည္။
>
> ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္မွတ္အတုမ်ားကုိ မ်ားစြာ ေမြးထုတ္ေပးေသာ
> သေဘာၤသား အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးကုမၸဏီမ်ားမွာ-
> ၁) ယခင္ Navy trade S.E.C.D မွ Pending လုပ္ထား၍ ယခု Oscar Nelson
> လုိင္းအမည္ခံကာ ဦးရဲႏုိင္၀င္း ၊ မအိ
> ၂) Noah Marine(ဦးေက်ာ္ဆန္းထြန္း) စံပါယ္ရုံလမ္း၊ ပါရမီရိပ္သာ၊
> ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္။
> ၃) G.S.M (ကုိလတ္) M.G.W Tower တြင္ တည္ရွိသည္။
> ၄) Western Marine (ဦး၀င္းေအာင္) ပန္းဆုိးတန္းမွတ္တုိင္အနီး မဟာဗႏၵဳလလမ္းေပၚ
> တည္ရွိသည္။
> ၅) M.G.M.C ( ဦး၀င္းသီဟေမာင္ ) အမွတ္၄၄ ၊ ၄၄လမ္းေအာက္ပုိင္း တည္ရွိသည္။
> ၆) O.M.C 2000 (ဦးျမင့္သန္း)
> ၇) Leo Shipping ( ဦးေမာင္ေမာင္ေဇာ္) M.G.W Tower တြင္တည္ရွိသည္။
> ၈) NST (ဦးမ်ိဳးဦး) M.G.W Tower တြင္တည္ရွိသည္။
> ၉) CYC ST (ဦးမ်ိဳးျမင့္) မဟာဗႏၵဳလလမ္း ဗိုလ္တေထာင္။
> ၁၀) ( ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ) ၁၀မုိင္ကုန္း ကားမွတ္တုိင္အနီး
>
>
> အစရွိသည့္ အထက္ပါကုမၸဏီမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လက္လွမ္းမွီသေလာက္
> တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
>
> အဆုိပါကုမၸဏီမ်ားသည္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ( Shore Job Passport )
> ကၽြမ္းက်င္မႈလက္မွတ္အတုမ်ားကုိင္ေဆာင္သူ သေဘာၤသားအတုမ်ားအား ၀န္ေဆာင္ခ အျဖစ္
> လစာ ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀၀ မွ ၂၅၀၀ ) ၾကား၀န္ေဆာင္မႈယူကာ
> အတုမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ သေဘာၤသားအမွန္မ်ား၏ အက်ိဳးကုိ မၾကည့္ပဲ မိမိတုိ႔၏
> ကုိယ္က်ိဳးသက္သက္ျဖင့္ မသမာစြာ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေပးေနပါသည္။
>
> ၄င္းကၽြမ္းက်င္မႈလက္မွတ္အတုမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္တံဆိပ္ႏွင့္
> ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ေရေၾကာင္းဦးစီးဌာန၏ လက္မွတ္ ပါ
> အတုျပဳလုပ္သုံးစြဲထားပါသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္တကြ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ၏ ဌာန
> ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ပါအရွက္ရေစပါသည္။၄င္း လက္မွတ္အတုမ်ား
> တရားမ၀င္ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိေသာ ပြဲစားမ်ားကုိ မဟာဗႏၵဳလလမ္းမေပၚ ေရႊခရားၾကီး
> လက္ဖက္ရည္ဆုိင္တ၀ုိက္ / ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၵဳလလမ္း ေထာင့္
> မီးပိြဳင့္ႏွင့္ လမ္းေထာင့္လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ / ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းမအလယ္ M.G.W
> Tower အေရွ႔ ဗလီ အနီးလက္ဖက္ရည္ဆုိင္ မ်ားတြင္
> အလြယ္တကူရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ထုိ႔အတူ ယခု Scan လုပ္၍ ေဖာ္ျပေပးထားေသာ C.O.C
> အတုမွာ ဦးသိန္းေဇာ္ (အရွည္ၾကီး) ေရႊလင္ပန္းလက္ဖက္ရည္ဆုိင္ေဘး လမ္း၄၀ ထိပ္
> ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔အေပါင္းအပါမ်ား၏ လက္ရာျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူစြာ ဦးစိန္လုံး
> သည္လည္း အတုေလာကတြင္ အလြန္ေက်ာ္ေဇာပါသည္။၄င္းတုိ႔သည္ အတုစာအုပ္တစ္အုပ္(C.O.C)
> အား ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂သိန္းခြဲမွ ၃ သိန္း ႏွင့္ အျခားေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈလက္မွတ္ (4
> ticket, ARPA, AFF, PSCRB, G.O.C, M.F.A, etc.,) တစ္ေစာင္လွ်င္ ၅၀၀၀က်ပ္ ယူကာ
> ဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။
>
> ထုိလက္မွတ္အတုလုပ္သူ ပြဲစားမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမေဒသ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏
> လစ္လ်ဴရႈမႈကုိ အခြင့္ေကာင္းယူကာ အတင့္ရဲစြာ လမ္းမ ေပၚတြင္ပင္
> လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။
>
> ယခု ပန္ၾကားအပ္ေသာ အစီရင္ခံစာမွာ အေျခအျမစ္မရွိပဲ ေရးသားေသာ
> တုိင္စာပစ္စာမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္ အပါအ၀င္ သေဘာၤအရာရွိအမွန္မ်ားႏွင့္
> ၄င္းတုိ႔၏ မိသားစုမ်ား ၏ ခံစားခ်က္ၾကီးသာျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ယခု
> ေပၚေပါက္လာေသာ ဒီမုိကေရစီအစုိးရသစ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ယုံၾကည္၍
> အားကုိးေသာေၾကာင့္ ၄င္း အႏွစ္ႏွစ္အလလ မသမာမႈၾကီးကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပီး အနာဂတ္
> သေဘာၤသားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ မိသားစု စား ၀တ္ ေန ေရး လုံုျခဳံစိတ္ခ်ေစေရးအတြက္
> တင္ျပအပ္ပါသည္။
>
> ယခု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ၾကီး ၊ ဒု၀န္ၾကီး ႏွင့္ ညႊန္ခ်ဳပ္
> ( D.M.A ) တုိ႔သည္ တပ္မေတာ္ တြင္ နာမည္ေကာင္းျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲၾကျပီး
> ယခုအခ်ိန္ထိ ႏုိင္ငံတာ၀န္မ်ားကုိိ တိက်ေက်ပြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု
> သိရွိရပါေသာေၾကာင့္ အထက္ပါ မသမာမႈၾကီးအား တရားဥပေဒႏွင့္အညီ
> ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေလးစားစြာ တင္ျပအစီရင္ခံအပ္ပါသည္။
>
> ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သေဘာၤသားအမွန္မ်ားဘက္မွလည္း အတုသေဘာၤသားပါ၀င္လာသည္ကုိေတြ႔ရွိပါက
> သက္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္ (Habour Master) မ်ားအားလည္းေကာင္း ၊
> ေရယဥ္မႈးၾကီး ( Onboard Captain) ၊ (P.S.C officer ) ၊ D.M.A ၊ Habour Police
> မ်ားထံသုိ႔ မည္သူ၏ မ်က္ႏွာမွ်မေထာက္ထားပဲ ဆုိက္ေရာက္ရာဆိပ္ကမ္းတြင္ ခ်က္ခ်င္း
> တုိင္ၾကားၾကပါရန္ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။
>
>
> အလြန္ရုိေသေလးစားစြာျဖင့္
>
> ကၽြမ္းက်င္မႈလက္မွတ္(C.O.C)အမွန္ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ
> သေဘာၤအရာရွိၾကီး မ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ား

1 comments:

Do you think shore job person only?Also,real seamen do like that.Do you know why they do like that?If you didn't know you should inquire about that I think so,that case became by DMA.

Post a Comment