Friday, December 27, 2013

ITF မွပင္လယ္ျပင္အလုပ္ထြက္လုပ္ၾကမည္႔ ကန္ထရိုက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔အၾကံျပဳ ခ်က္
ပင္လယ္ျပင္ထြက္အလုပ္လုပ္ၾကမည္႔ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္ခြင္တြင္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည္႔ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ရန္ အာမခံခ်က္ အေကာင္းဆံုးမွာ ITF ေထာက္ခံသည္႔ စုေပါင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ တစ္ခုခုႏွင့္ အညီေရးဆြဲထားေသာ ကန္ထရိုက္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္မလာပါက ေအာက္ပါ တိုက္ဆိုင္ၾကည္႔ရမည္႔ စာရင္းကို လိုက္နာရန္ျဖစ္သည္။
The best guarantee of proper conditions of employment at sea is only to sign a contract drawn up in accordance with an ITF-approved collective agreement. Failing that, here is a checklist to follow.

စာေရးသားခ်ဳပ္ဆိုထားမွဳ မရိွသည္႔ ကန္ထရိုက္ျဖင့္ သေဘၤာေပၚတြင္ မည္သည္႔အခါမ်ွ အလုပ္ စျခင္း မျပဳလုပ္ရ။
Don’t start work on ship without having a written contract.

အလြတ္ထားသည္႔ မည္သည္႔ ကန္ထရိုက္မ်ိဳး ကိုမဆို လက္မွတ္ မထိုးမိပါေလႏွင့္။ သို႔တည္းမဟုတ္ မိမိတို႔ႏွင့္အကၽြမ္းတ၀င္မရိွသည္႔လိုက္နာရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အခ်က္အလက္မ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေသခ်ာတိက်စြာ ျပဌာန္းထားရိွမွဳ မရွိသည္႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ေနသည္႔မိမိတို႔ ကိုခ်ည္ေႏွာင္ထားသည္႔ မည္သည္႔ စာခ်ဳပ္မ်ိဳး ကိုမဆို လက္မွတ္ မထိုးမိပါေလႏွင့္။
Never sign a blank contract, or a contract that binds you to any terms and conditions that are not specified or that you are not familiar with.

မိမိတို႕ လက္မွတ္ထိုးေတာ့မည့္ ကန္ထရိုက္သည္ မည္သည့္ (ယူနီယံ ၏) စုေပါင္း ညွိႏႈိင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ တစ္ခုကိုညႊန္းဆိုျခင္း ရွိမရွိ ဆိုသည္ကို ေသခ်ာစစ္ေဆးပါ။ စီဘီေအ ဟုေခၚတြင္သည့္ ယူနီယံ (အလုပ္သမားသမဂၢတစ္ရပ္ရပ္၏) စာခ်ဳပ္ကို ညႊန္းဆိုပါက အဆိုပါ စီဘီေအ တြင္ ျပဌာန္းထားရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ လုိက္နာရန္စည္းမ်ဥ္ စည္းကမ္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျပည့္အ၀ အေသအခ်ာနားလည္သေဘာေပါက္ ရန္ မိမိတို႕ လုပ္ဖို႕လုိအပ္ပါသည္။ ၿပီးလ်င္ အဆိုပါစာခ်ဳပ္ မိတၱဴ တစ္ေစာင္ကုိ ကန္ထရိုက္မိတၱဴ ႏွင့္အတူ သိမ္းဆည္းထားရန္လိုအပ္သည္။
Check if the contract you are signing refers to a Collective Bargaining Agreement (CBA). If so, make sure that you are fully aware of the terms of that CBA, and keep a copy of it along with your contract.
ကန္ထရိုက္အခ်ိန္ကာလ ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပထားျခင္း ရွိ၊ မရွိေသခ်ာေစရမည္။
Make sure that the duration of the contract is clearly stated.

သေဘၤာပိုင္ရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုတည္းႏွင့္ ကန္ထရိုက္ အခ်ိန္ကာလကိုအေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခြင့္ျပဳထားသည့္ မည္သည့္ ကန္ထရုိက္မ်ဳိးကုိ မဆိုလက္မွတ္မထိုးမိဖို႕လိုအပ္မည္။ ကန္ထရုိက္အခ်ိန္ကာလသေဘာတူသတ္မွတ္ထားခ်က္ကို ျပင္ဆင္သည့္ အခါမ်ဳိးတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ (အလုပ္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား– သေဘၤာပိုင္ရွင္ ႏွင့္သေဘၤာသား) သေဘာတူညီမႈျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
Don’t sign a contract that allows for alterations to be made to the contractual period at the sole discretion of the shipowner. Any change to the agreed duration of the contract should be by mutual consent.

ရရွိမည့္ အေျခခံလုပ္အားခ လစာကို ကန္ထရိုက္ထဲတြင္ တိတိက်က် ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပဌာန္းထားျခင္းကိုလည္းေကာင္း အေျခခံအလုပ္ခ်ိန္အတိအက် သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုခု (ဥပမာ ရက္သတၱပတ္ နာရီ (၄၀)နာရီ (၄၄)သို႕ နာရီ (၄၈) အစရွိသည္တို႕ကို လည္းေကာင္းထည့္သြင္းထားျခင္း ရွိမရွိအၿမဲမျပတ္ ေသခ်ာေအာင္ၾကည့္ရႈရမည္။
Always ensure that the contract clearly states the basic wages payable and make sure that the basic working hours are clearly defined (for example 40, 44 or 48 per week). The International Labour Oraganisation state that basic working hours should be a maximum of 48 per week (208 per month).

အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခကို မည္သို႕ တြက္ ခ်က္ေပးမည္၊ မည္သည့္ ႏႈန္းထားျဖင့္ေပးမည္ဆိုသည္ကိုလည္း အတိအက် ျပဌာန္း ပါရွိေစရန္ေသခ်ာေစ့ငွ ၾကည့္ရႈ႕ရမည္။ အေျခခံ အလုပ္ခ်ိန္ထက္ပိုမိုသည့္ အခ်ိန္ပိုမ်ား အားလံုးအေပၚ (ပိုေသာနာရီအလိုက္) တြက္ခ်က္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ သို႕ တည္းမဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ထား၍ အခ်ိန္ပိုနာရီမ်ားအလိုက္ တစ္လတာ ပံုေသတြက္ခ်က္သည့္ နည္းလမ္းလည္းရွိႏုိင္သည္။ထိုသို႕ပံုေသပံုစံမ်ဳိး ျဖစ္က သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ပိုနာရီေက်ာ္လြန္သြားသည့္ (နာရီမ်ား) ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းအတိအက်ေဖာ္ျပရမည္။ အိုင္အယ္လ္အို အေနျဖင့္အခ်ိန္ပို နာရီမ်ား အားလံုးအတြက္ တြက္ခ်က္နည္းမွာ အေျခခံလစာ (တစ္နာရီစာ)၏ တစ္ဒသမ ႏွစ္ေပါင္း (၁ ဒသမ ၂၅) အဆ အနိမ့္ဆံုးျဖင့္သာ တြက္ခ်က္ရမည္ဟု ဆိုသည္။
Make sure that the contract clearly stipulates how overtime will be paid and at what rate. There could be a flat hourly rate payable for all hours worked in excess of the basic. Or there may be a monthly fixed amount for a guaranteed number of overtime hours, in which case the rate for any hour worked beyond the guaranteed overtime should be clearly stated. The ILO states that all overtime hours should be paid at minimum of 1.25 x the normal hourly rate.

ကန္ထရိုက္ထဲတြင္ လစာေပးခြင့္ရက္မည္မွ် ရမည္ကို တိတိက်က် ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းရွိ မရွိ ေသခ်ာေအာင္ၾကည့္ရႈရမည္။
Make sure that the contract states how many days paid leave per month you will get.

အိုင္အယ္လ္အိုအေနျဖင့္ (လစာေပး) ခြင့္ရက္တစ္ႏွစ္ရက္ေပါင္း (၃၀)ထက္မနည္းေစရ ဟု ျပဌါန္းသည္။ (တစ္လကို ရက္ေပါင္း ၂ရက္ခြဲ — ၂ဒသမ၅ ရက္) သတ္မွတ္ထားသည္။
The ILO states that paid leave should not be less than 30 days per year (2.5 days per calendar month).

အေျခခံ လုပ္အားခ လစာ၊ အခ်ိန္ပို လစာ၊ (လစာေပး) ခြင့္ရက္အစရွိသည္တို႕ကို တစ္ခုခ်င္းစီ အလုိက္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ကြဲကြဲျပားျပား ေဖာ္ျပထားျခင္းရွိမရွိ ေသခ်ာေအာင္ၾကည့္ရႈပါ။
Make certain that the payments for basic wages, overtime and leave are clearly and separately itemised in the contract.

ကန္ထရုိက္ ကာလအခ်ိန္ အေတာအတြင္းမိမိ၏ လုပ္အားခ ေငြေၾကးမ်ားထဲမွာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ရပ္ကို သေဘၤာပိုင္ရွင္တို႕က ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမ်ဳိး ခြင့္ျပဳသည့္ ကန္ထရိုက္ကို မည္သည့္အခါမွ် မထိုးပါႏွင့္။ လတစ္လ ကုန္ဆံုးတိုင္းမိမိတို႕ ကန္ထရိုက္ပါ အက်ဳံး၀င္ရရန္ရွိမည့္။ လစာေငြေၾကး၊ အခ်ိန္ပိုလစာ၊ (လစာေပး) ခြင့္ရက္တို႕ ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။Don’t sign a contract that allows the shipowner to withhold or retain any portion of your wages during the period of the contract. You should be entitled to full payment of wages earned at the end of each calendar month.

သေဘၤာကိုသြားေရာက္အလုပ္လုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း သေဘၤာဆင္း၍ အိမ္အျပန္တြင္လည္းေကာင္းခရီးစရိတ္ကုန္က်ေငြ တခ်ဳိ႕တ၀က္ကို ေပးေဆာင္ရန္ မိမိတြင္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ျပဌါန္းထားရွိသည့္ မည့္သည့္ ကန္ထရိုက္ကိုမဆို လံုး၀ လတ္မွတ္မထိုးပါႏွင့္။
Never sign a contract that contains any clause stating that you are responsible for paying and portion of your joining or repatriation expenses.

မိမိတို႕၏ရပုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ မိမိတို႕ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢ တစ္ရပ္ရပ္ကိုပါ၀င္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ တိုင္ပင္ျခင္း ႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳ ခံျခင္းတုိ႕ကို တားျမစ္ထားသည့္ ဥပေဒျပဌါန္းခ်က္တစ္ခုပါေသာ
မည္သည့္ ကန္ထရိုက္မ်ဳိးကိုမဆိုလက္မွတ္မထိုးပါႏွင့္။
Don’t sign a contract that contains any clause that restricts your right to join, contact, consult with or be represented by a trade union of your choice.

မိမိတို႕သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္ကန္ထရိုက္ထဲတြင္အပိုေဆာင္းရပိုင္ခြင့္ ေငြေၾကးမ်ား အေသးစိပ္ကို ထည့္သြင္းထားေလ့ထားထ မရွိၾကပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ေအာက္ပါ တို႕ႏွင့္ပတ္သက္လာသည့္ မိမိတို႕ ရသင့္ရထိုက္ေသာ နစ္နာေၾကးမ်ားကို အလုပ္ရွင္ထံမွ အတည္ျပဳခ်က္ႀကိဳတင္ရယူထားသည့္သည္။ (အေကာင္းဆံုးနည္းမွာ ကန္ထရိုက္ကဲ့သို႕အက်ဳံး၀င္သည့္ ရသင့္ရပိုင္ခြင့္ ေငြေၾကးမ်ား အျဖစ္ စာသားမ်ားအား ျဖင့္ေရးသားထားသည့္ တရား၀င္စာမ်ဳိး လက္၀ယ္ရရွိသင့္သည္။
- ကန္ထရိုက္ အခ်ိန္ကာလ အေတာအတြင္ နာမက်န္းမႈ နစ္နာေၾကးသို႕ မေတာ္တဆျဖစ္မႈ နစ္နာေၾကး
- ေသဆံုးနစ္နာေၾကး (က်န္ရစ္သူ အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသူထံေပးရန္)
- သေဘၤာဆံုးရႈံးမႈနစ္နာေၾကး
- သေဘၤာဆံုးရႈံးမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ မိမိကိုယ္ပိုင္ပစၥည္း မ်ားဆံုးရႈံးနစ္နာေၾကး
- ကန္ထရိုက္မတိုင္မွီ အလုပ္မွ ရပ္ဆဲသည့္ နစ္နာေၾကး

Be aware that and individual employment contract will not always include details of additional benefits. Therefore you should try to obtain confirmation (preferably in the form of a written agreement or contractual entitlement) of what compenstaion will be payable in the event of:
- Sickness or injury during the contractual period
- Death (amount payable to the next of kin)
- Loss of the vessel
- Loss of personal effects resulting from the loss of the vessel
- Premature termination of the contract.

မိမိတို႕ ကိုယ္တိုင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ ကန္ထရုိက္ မိတၱဴ တစ္စံု မိမိႏွင့္အတူရွိေနရမည္။
Ensure that you are provided with and retain a copy of the contract you have signed.

မွတ္ရန္မွာ မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးထားရွိၿပီး ျဖစ္သည့္မည္သည့္ ကန္ထရုိက္သို႕သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါရွိ ျပဌါန္းထားေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားသည္
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လုိက္နာၾကရမည္႔ ဥပေဒတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။
Remember— whatever the terms and conditions, any contract/ agreement that you enter into voluntarily would, in most jurisdictions, be considered legally binding.

ဦးေဝျဖာထြန္းထြန္းလင္း

0 comments:

Post a Comment