Friday, December 27, 2013

CBA- COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT [Part-1/2]


CBA အေၾကာင္းကုိ ေရးရမယ္ ဆုိရင္ ILO က စရပါမယ္။
ILO ဆုိတာကေတာ့ ၁၉၁၉ ခုနစ္ ကစတင္ တည္ေထာင္ၿပီး သုံးဦးသုံးဖလွယ္ညီညြတ္ေရးပုံစံ (Tripartite Structure) အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ရာ အဖြဲ႔ဝင္ ႏူိင္ငံအစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားကတစ္ဖြဲ႕၊ အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္မ်ားကတစ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ အလုပ္ရွင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကတစ္ဖြဲ႕ဆုိၿပီးပါဝင္ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္အထိILO က ဘာဘဲလုပ္လုပ္ အထက္ပါ သုံးဦးသုံးဖလွယ္ညီညြတ္ေရး ပုံစံအတုိင္းဘဲလုပ္ပါတယ္။ ‘United Nation’ ရဲ႕”Affiliate” လည္းျဖစ္ ပါတယ္။

Maritime Labour Convention, MLC 2006 ဆုိတာက ေတာ႕ ILO က ဦးေဆာင္ က်င္းပခဲ့တဲ့ Convention တစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ MLC အေႀကာင္းမဆက္ခင္ Convention ဆုိတာကုိနားလည္လြယ္ေအာင္ ေျပာရရင္၊ ဥပမာ - ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္းထဲမွာဘဲလိုက္နာရမယ့္ ဥပေဒသမ်ားကို အစိုးရက ‘Law / Rule of Law ’ အျဖစ္ခ်မွတ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ (အိမ္နီးခ်င္း) (သို႔) ႏိုင္ငံအုပ္စုအခ်င္းခ်င္း လိုက္နာရမည့္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးျပီး ‘Treaty’ မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ကာ၊ Rule of Law မ်ားေရးဆြဲပါတယ္။ တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ
ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲမည္ ဆိုပါက Convention ၾကီးမ်ားလုပ္၍ Rule of Law မ်ားခ်မွတ္ပါတယ္။ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒမ်ားရဲ့ အက်ိဳးကိုခံစါးခ်င္ရင္ အဲဒီ Convention ရဲ့ Member of State ျဖစ္ရပါတယ္။
စကားခ်ပ္။ ။ MLC သည္ [Tripartite Structure] အစိုးရ အပါအ၀င္ သုံးဦးသုံးဖလွယ္ပါ၀င္ေရးဆြဲတဲ့ ဥပေဒမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္၊ NGO အဖြဲ႔ မ်ားျဖစ္တဲ့ (ITF) ကဲ့သို႔ အလုပ္သမားအဖြဲ႔မ်ားကပင္လိုက္နာရမည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ သေဘၤာပိုင္ရွင္ေတြ လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္မရေအာင္၊ ITF ေရွ႔ေနမ်ား လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္မရေအာင္ ထိမ္းမည့္ ဥပေဒမ်ား ၿဖစ္ပါတယ္။
ပင္လယ္ေရေၾကာင္းခရီးသြားမ်ားရဲ့ ေလာက ကိုလွပေအာင္၊ တစ္နည္းေျပာရရင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမာေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ မ႑ိဳင္ၾကီးေလးခု ရွိပါတယ္။ ပထမမ႑ိဳင္ ႏွင့္ ဒုတိယမ႑ိဳင္ ကေတာ့ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း အႏၱရာယ္ကင္းရွင္း လံုျခံဳေရးအတြက္ SOLAS CONVENTION ႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မွဴ အတြက္ STCW CONVENTION၊ တတိယအေနနဲ့ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမွဴကာကြယ္ေရး အတြက္ MARPOL CONVENTION၊ အခုေနာက္ဆံုး ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ခရီးသြားမ်ားရဲ့အခြင့္အေရးအတြက္ MLC 2006 CONVENTION ဆိုျပီးရွိပါတယ္။ အထက္က ေလးခုထဲမွာ MLC ကေတာ့ သေဘၤာသားမ်ားရဲ့ ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳး စီးပြား အတြက္တိုက္ရိုက္ကာကြယ္ေပးတဲ့ တစ္ခု တည္းေသာ CONVENTION ဆိုရင္လဲမမွားပါဘူး။ အဲဒီေလာက္ဆိုရင္ MLC ရဲ႕ ၾကီးက်ယ္အေရးၾကီး ပံုကို သေဘာ ေပါက္ ေလာက္မယ္ထင္ပါတယ္။ ( ISM CODE / ISPS CODE / BC CODE / IMDG CODE ေတြဟာ SOLAS CONVENTION ေအာက္က ခြဲထြက္လာတဲ့ အပိုင္းမ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။)

MLC သည္ Maritime Labour Convention ျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္ကမၻာလံုး မွာရွိတဲ့ Maritime Labour မ်ားနဲ႔သက္ဆိုင္
ျပီး Maritime Labour မ်ားအတြက္သီးသန္ ႔ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာေမးစရာရွိလာပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ကၽြန္ ေတာ ္တို ႔ေရႊျမန္မာႏိုင္ငံက Member State လားဆိုတာကိုပါ။ Member Stateျဖစ္ခ်င္ရင္ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ
၀န္ၾကီးတစ္ေယာက္က Convention မွာလက္မွတ္ထိုးျပီး Convention ေဖၚျပခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာပါမည္ဟုခံ၀န္
ျပဳရပါတယ္။ အခုအထိ ေရႊျမန္မာ ဘယ္သူသြားလက္မွတ္ထိုးတယ္ဆိုတာမၾကားမိေသးပါဘူး။ လက္မွတ္ထိုးရင္
လည္း ႏူိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး မဟုတ္ရင္အလုပ္သမား၀န္ၾကီးကလက္မွတ္ထိုးရမွာပါ။ ပို႔ဆက္၀န္ၾကီးထိုးလို႔မရသလို၊ ပို႔ဆက္ေအာက္က SECD လည္းလက္မွတ္ထိုးရင္အက်ံဳးမ၀င္ဖို႔မ်ားပါတယ္။

လက္မွတ္မထိုးဘဲလိုက္နာလို႔မရဘူးလားဆိုေတာ့ ရပါတယ္၊ ခၽြင္းခ်က္မ်ားစြာရွိပါတယ္။ လက္မွတ္ထိုးထားသူေလာက္
အခြင့္အေရးမရတာကေတာ့ေျပာစရာလိုမယ္မထင္ပါ။

လက္မွတ္ထိုးျပီးရင္ MLC လိုက္နာဖို႔အတြက္အစိုးရအေနနဲ႔ DMLC PART 1 (Decleration of MLC) ကိုျပင္ဆင္ ျပဳစုရပါမယ္။ အဲဒီမွာCBA က အခ်က္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာထဲကတစ္ခုပါ။ CBA က လခဘယ္ေလာက္ရ မယ္ဆိုတာ တစ္ခုထဲကိုေရးတာမဟုတ္ပါ။ သေဘၤာသားရဲ့ RIGHT မ်ားအားလံုးကိုအေသးစိတ္ေရးထားတာပါ။ ယုတ္စြဆံုး ေလယာဥ္စီး ရင္အနည္းဆံုး 30 Kgs Luggage ေပးရမယ္က အစ၊ သေဘၤာေပၚမွာ အိမ္သာကိုဘယ္လိုထားရွိ ရမယ္ဆိုတာအထိ ပါ ပါတယ္။ အေရးၾကီးတာက အစိုးရတစ္ဦးတည္း CBA ကိုလုပ္ခ်င္သလိုလုပ္လို႔မရသလို၊
သေဘၤာပိုင္ရွင္၊သေဘၤာသားမ်ားကလည္းလုပ္၍မရပါ။ (Tripartite Structure) သံုးဦးသံုးဖလွယ္နားလည္ အဆင္ေျပ သေဘာတူရပါမယ္။

ပင္လယ္ေရေၾကာင္းခရီးသြားမ်ားရဲ့ ေလာက ကိုလွပေအာင္၊ တစ္နည္းေျပာရရင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမာေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ မ႑ိဳင္ၾကီးေလးခု ရွိပါတယ္။ ပထမမ႑ိဳင္ ႏွင့္ ဒုတိယမ႑ိဳင္ ကေတာ့ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း အႏၱရာယ္ကင္းရွင္း လံုျခံဳေရးအတြက္ SOLAS CONVENTION ႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မွဴ အတြက္ STCW CONVENTION၊ တတိယအေနနဲ့ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမွဴကာကြယ္ေရး အတြက္ MARPOL CONVENTION၊ အခုေနာက္ဆံုး ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ခရီးသြားမ်ားရဲ့အခြင့္အေရးအတြက္ MLC 2006 CONVENTION ဆိုျပီးရွိပါတယ္။ အထက္က ေလးခုထဲမွာ MLC ကေတာ့ သေဘၤာသားမ်ားရဲ့ ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳး စီးပြား အတြက္တိုက္ရိုက္ကာကြယ္ေပးတဲ့ တစ္ခု တည္းေသာ CONVENTION ဆိုရင္လဲမမွားပါဘူး။ အဲဒီေလာက္ဆိုရင္ MLC ရဲ႕ ၾကီးက်ယ္အေရးၾကီး ပံုကို သေဘာ ေပါက္ ေလာက္မယ္ထင္ပါတယ္။ ( ISM CODE / ISPS CODE / BC CODE / IMDG CODE ေတြဟာ SOLAS CONVENTION ေအာက္က ခြဲထြက္လာတဲ့ အပိုင္းမ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။)

MLC သည္ Maritime Labour Convention ျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္ကမၻာလံုး မွာရွိတဲ့ Maritime Labour မ်ားနဲ႔သက္ဆိုင္
ျပီး Maritime Labour မ်ားအတြက္သီးသန္ ႔ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာေမးစရာရွိလာပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ကၽြန္ ေတာ ္တို ႔ေရႊျမန္မာႏိုင္ငံက Member State လားဆိုတာကိုပါ။ Member Stateျဖစ္ခ်င္ရင္ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ
၀န္ၾကီးတစ္ေယာက္က Convention မွာလက္မွတ္ထိုးျပီး Convention ေဖၚျပခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာပါမည္ဟုခံ၀န္
ျပဳရပါတယ္။ အခုအထိ ေရႊျမန္မာ ဘယ္သူသြားလက္မွတ္ထိုးတယ္ဆိုတာမၾကားမိေသးပါဘူး။ လက္မွတ္ထိုးရင္
လည္း ႏူိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး မဟုတ္ရင္အလုပ္သမား၀န္ၾကီးကလက္မွတ္ထိုးရမွာပါ။ ပို႔ဆက္၀န္ၾကီးထိုးလို႔မရသလို၊ ပို႔ဆက္ေအာက္က SECD လည္းလက္မွတ္ထိုးရင္အက်ံဳးမ၀င္ဖို႔မ်ားပါတယ္။

လက္မွတ္မထိုးဘဲလိုက္နာလို႔မရဘူးလားဆိုေတာ့ ရပါတယ္၊ ခၽြင္းခ်က္မ်ားစြာရွိပါတယ္။ လက္မွတ္ထိုးထားသူေလာက္
အခြင့္အေရးမရတာကေတာ့ေျပာစရာလိုမယ္မထင္ပါ။

လက္မွတ္ထိုးျပီးရင္ MLC လိုက္နာဖို႔အတြက္အစိုးရအေနနဲ႔ DMLC PART 1 (Decleration of MLC) ကိုျပင္ဆင္ ျပဳစုရပါမယ္။ အဲဒီမွာCBA က အခ်က္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာထဲကတစ္ခုပါ။ CBA က လခဘယ္ေလာက္ရ မယ္ဆိုတာ တစ္ခုထဲကိုေရးတာမဟုတ္ပါ။ သေဘၤာသားရဲ့ RIGHT မ်ားအားလံုးကိုအေသးစိတ္ေရးထားတာပါ။ ယုတ္စြဆံုး ေလယာဥ္စီး ရင္အနည္းဆံုး 30 Kgs Luggage ေပးရမယ္က အစ၊ သေဘၤာေပၚမွာ အိမ္သာကိုဘယ္လိုထားရွိ ရမယ္ဆိုတာအထိ ပါ ပါတယ္။ အေရးၾကီးတာက အစိုးရတစ္ဦးတည္း CBA ကိုလုပ္ခ်င္သလိုလုပ္လို႔မရသလို၊
သေဘၤာပိုင္ရွင္၊သေဘၤာသားမ်ားကလည္းလုပ္၍မရပါ။ (Tripartite Structure) သံုးဦးသံုးဖလွယ္နားလည္ အဆင္ေျပ သေဘာတူရပါမယ္။

DMLC PART 1 ကို သေဘၤာပိုင္ရွင္နဲ႔ ၎ကခန္႔အပ္ထားတဲ႔ သေဘၤာသားမ်ားက လုိက္နာေၾကာင္း DMLC PART 2 နဲ႔သက္ေသျပရပါတယ္။ အဲဒါကို အစိုးရကိုယ္စား Class Surveyor ကစစ္ေဆးေပးပါတယ္။ Initial Inspection နဲ႔စပါတယ္။ Difficiencies ေတြ၊ Observations ေတြရွိပါတယ္။ Difficiency ရွိရင္ Statement of Compliance (SOC) MLC 2006 Certificate မရဖို႔မ်ားပါတယ္။ Port State Control item လည္းျဖစ္ပါတယ္။ CBA ဆိုတာ DMLC Part 1 အရျဖစ္ျပီး၊ အစိုးရျပဌာန္းတာျဖစ္၍ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအလံ လႊင့္ထူထားတဲ့ သေဘၤာတိုင္း လိုက္နာရပါမယ္။ အဲဒီမွာ Flag of Convenience Issue ေတြ၊ လူေနမွဴစရိတ္မညီမွ်မွဴေၾကာင့္ လခႏွဳန္းထားမ်ား တန္းတူေပးဖို ႔ မျဖစ္ႏိုင္တဲ႔အတြက္ေၾကာင့္၊ Local CBA မ်ားနဲ႔စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္လုပ္ဖို႔ျဖစ္လာရာမွာ ေရႊျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ အေနအထားနဲ႔ သင့္ေတာ္မယ့္ CBA တစ္ခု ရွိဖို႔ျဖစ္လာတာပါ။ ဒါေပမဲ႔ အဖြဲ႔တစ္ခုတည္းကျပင္ဆင္ေရးဆြဲလို႔မရပါ။ (Tripartite Structure) ပါဘဲ။ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနကိုယ္စားလွယ္ ႏွင္႔ SECD ကိုယ္စားလွယ္၊ သေဘၤာပိုင္ရွင္ ကိုယ္စားလွယ္ (MyanSea) ၊ သေဘၤာသားမ်ားကိုယ္စားလွယ္ (MSF) ေတြ အားလံုးသေဘာတူတဲ႔ CBA ျဖစ္ရပါတယ္။ အေျခခံ အခ်က္မ်ားကိုနားလည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ေပမဲ႔ အဆံုးသတ္မွာအားလံုး သေဘာတူရပါမယ္။
CBA ေရးရာမွာလည္း သူမ်ား ႏိုင္ငံ (JAPAN / KOREA / SINGAPORE) ေရးထားတာကို ခပ္တည္တည္နဲ ႔ကူးခ်၍ မရပါ။ National Laws & Regulations အေပၚအေျခခံျပီးေရးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းတင္စားျပီးေျပာ ရရင္သေဘၤာ သား မ်ား ရပုိင္ခႊင့္ အေျခခံဥပေဒ လို႔ဆိုရင္ ေတာင္ ရတဲ႔အပိုင္းမွာရွိပါတယ္။

CBA မွာ အေသးစိတ္ ဘာေတြပါရမယ္ဆိုတာ စိတ္၀င္စားသူမ်ားရွိရင္ ေနာက္မွ ေရးေပးပါမယ္။ အဲဒီအထဲက လခေတြ၊ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခေတြ၊ ဘယ္လိုသတ္မွတ္တယ္ဆိုတာ အနည္းငယ္ရွင္းျပပါမယ္။ “MLC Guide line B.2.2.2” အေျခခံလစာ Basic Salary ကိုေတာ့ “ National Laws & Regulation “ အရသတ္မွတ္ရပါမယ္။ အေျခခံပံုမွန္လစာ ( Basic Salary) နဲ႔ လုပ္ခ်ိန္ေပါင္း တစ္ပတ္ ၄၈ နာရီ မေက်ာ္ရပါ။ က်န္တါ အကုန္အခ်ိန္ပို (over time) ျဖစ္ပါတယ္။ 


  Capt. Win Naing Nyunt (American President Line, APL)

0 comments:

Post a Comment