Friday, December 27, 2013

အိုင္အယ္လ္အို ၏ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းအလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းသေဘၤာသားမ်ားအတြက္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာ ပဋိညဥ္စာခ်ဴပ္ သိေကာင္းစရာ (၃)

အိုင္အယ္လ္အို ၏ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းသေဘၤာသားမ်ားအတြက္ Maritime Labour Convention သို ့တည္းမဟုတ္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းအလုပ္သမားအားလံုး အတြက္ ရပိုင္ ခြင့္မ်ား ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာ ပဋိညဥ္စာခ်ဴပ္ လို ့လည္း ေခၚတြင္ၾကသည့္ MLC 2006 သည္ IMO ၏ ျပ႒ါန္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ SOLAS, STCW ႏွင့္ MARPOL တို ့ျပီးလ်င္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာစာခ်ဴပ္စာတမ္းအေနျဖင့္ စတုတၳမ႑ိဳင္ (Fourth Pillar) တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။

အိုင္အယ္လ္အိုတြင္ ျပီးခဲ့သည့္ (၂၀၀၆) ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ တြင္ စတင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ျပီး အနိမ့္ဆံုး ကမၻာ့သေဘၤာတန္ခ်ိန္ သံုးပံုတစ္ပံု (၃၃ ရာခိုင္ႏွဳန္း) ကို ကိုယ္စားျပဳႏိူင္သည့္ ႏိူင္ငံေပါင္း (၃၀) လက္မွတ္ထိုး အတည္ျပဳျပ႒ါန္းရမည္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ယခု အခါ ျပီးခဲ့သည့္ (၂၀၁၃) ခုႏွစ္ ၾသဂတ္စ္လ (၂၀) ရက္ေန ့ တြင္ (၄၃) ရာခိုင္ႏွဳန္း ကမၻာ့သေဘၤာတန္ခ်ိန္ရွိ ႏိူင္ငံ ငါးႏိူင္ငံ (ဘဟားမား၊ ေနာ္ေ၀း၊ လုိက္ေဘးရီးယား၊ မာရွယ္ အိုင္းလန္းဒ္စ္ ႏွင့္ ပနားမား) တို ့ အပါအ၀င္ လက္မွတ္ထိုးႏိူင္ငံ ျပည့္မွီေက်ာ္လြန္သည့္ အတြက္ အတည္ျပဳ က်င့္သံုးေနၾကျပီ ျဖစ္သည္။

အိုင္အယ္လ္အို စာရင္းဇယားမ်ား အရ ေအာက္ပါ ႏိူင္ငံမ်ား ယွဥ္တြဲပါ ေန ့စြဲမ်ား အလုိက္ လက္မွတ္ ေရးထိုး ထား ရွိျပီး ျဖစ္ပါသည္။

၁။ အန္တီဂြါ ႏွင့္ ဘာဘူတာ (Antigua & Barbuda – 11 August 2011)
၂။ ၾသစေၾတးလ် (Australia – 21 December 2011)
၃။ ဘဟာမားစ္ (Bahamas – 11 February 2008)
၄။ ဘာဘဒိုးစ္ (Barbados – 20 June 2013)
၅။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ (Belgium – 20 August 2013)
၆။ ဘီနင္ (Benin – 13 June 2011)
၇။ ေဘာ့စနီးယား ႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနား (Bosnia and Herzegovina – 18 January 2010)
၈။ ဘူေဂးလ္ရီးယား (Bulgaria – 12 April 2010)
၉။ ကေနဒါ (Canada – 15 June 2010)
၁၀။ ခရိုေအးရွား (Croatia – 12 February 2010)
၁၁။ ဆိုက္ပရပ္စ္ (Cyprus – 20 July 2012)
၁၂။ ဒိန္းမတ္ (Denmark – 23 June 2011)
၁၃။ ဖီဂ်ီ (Fiji – 21 January 2013)
၁၄။ ဖင္လန္ (Finland – 9 January 2013)
၁၅။ ျပင္သစ္ (France – 28 February 2013)
၁၆။ ဂါဘြန္ (Gabon – 12 May 2011)
၁၇။ ဂ်ာမဏီ (Germany – 16 August 2013)
၁၈။ ဂါနာ (Ghana – 16 August 2013)
၁၉။ ဂရိ (Greece – 4 January 2013)
၂၀။ ဟန္ေဂရီ (Hungary – 31 July 2013)
၂၁။ ဂ်ပန္ (Japan – 5 August 2013)
၂၂။ ကီရီဘတ္တီ (Kiribati – 24 October 2011)
၂၃။ လတ္ဗီးယား (Latvia – 12 August 2011)
၂၄။ လက္ဘႏြန္ (Lebanon – 18 February 2013)
၂၅။ လိုက္ေဘးရီးယား (Liberia – 7 June 2006)
၂၆။ လစ္သူေရးနီးယား (Lithuania – 20 August 2013)
၂၇။ လူဇင္ဘတ္ဂ္ (Luxembourg – 19 September 2011)
၂၈။ ေမာလ္တာ (Malta – 21 January 2013)
၂၉။ မာရွယ္ အိုင္လန္းဒ္စ္ (Marshall Islands – 25 September 2007)
၃၀။ မေလးရွား (Malaysia – 20 August 2013)
၃၁။ ေမာ္ရိုကို (Morocco – 10 September 2012)
၃၂။ နယ္သာလန္စ္ (Netherlands – 13 December 2011)
၃၃။ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား (Nigeria – 18 June 2013)
၃၄။ ေနာ္ေ၀း (Norway – 10 February 2009)
၃၅။ ပုေလာ (Palau – 29 May 2012)
၃၆။ ပနားမား (Panama – 6 February 2009)
၃၇။ ဖီလစ္ပိုင္ (Philippines – 20 August 2012)
၃၈။ ပိုလန္ (Poland – 3 May 2012)
၃၉။ ရုရွား (Russia – 20 August 2012)
၄၀။ စိန္ ့ကတ္စ္ ႏွင့္ နဲ ့ဗီးစ္ (Saint Kitts and Nevis – 21 February 2012)
၄၁။ စိန္ ့ဗင္းဆင့္တ္ ႏွင့္ သီ ဂရန္နာဒိုင္းစ္ (Saint Vincent and the Grenadines – 9 November 2010)
၄၂။ ဆားဘီးယား (Serbia – 15 March 2013)
၄၃။ စင္ကာပူ (Singapore – 15 June 2011)
၄၄။ ေတာင္အာဖရိက (South Africa – 20 June 2013)
၄၅။ စပိန္ (Spain – 4 February 2010)
၄၆။ ဆြီဒင္ (Sweden – 12 June 2012)
၄၇။ ဆြစ္ဇာလန္ (Switzerland – 21 February 2011)
၄၈။ တိုဂို (Togo – 14 March 2012)
၄၉။ တူဗါလူး (Tuvalu – 16 February 2012)
၅၀။ ယူနိုက္တက္ကင္းဒန္း (ယူေက) (United Kingdom – 7 August 2013)
၅၁။ ဗီယက္နမ္ (Vietnam – 8 May 2013)
(လက္မွတ္ထိုး ႏိူင္ငံေပါင္း - ၅၁ - ႏိူင္ငံ ႏွင့္ အာဏာသက္၀င္က်င့္သံုး ႏိူင္ငံေပါင္း - ၃၁ - ႏိူင္ငံ ရွိ၍ ကမၻာ့ သေဘၤာတန္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၏ - ၇၅ ရာခိုင္ႏွဳန္း - အက်ဳံး၀င္ပါသည္။)
အဆိုပါ ကြန္ဗန္းရွင္း (MLC 2006) တြင္ အဓိက အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ပါရွိျပီး မျဖစ္မေနလိုက္နာ က်င့္သံုးရမည့္ အ ပိုင္း ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အပိုင္း ဟူ ၍ ျဖစ္ပါသည္။ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပင္လယ္ေရ ေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ား (သို ့) ပင္လယ္ေရေၾကာင္းသေဘၤာသားမ်ား ၏ အေျခခံ ရပိုင္ခြင့္မ်ား အခြင့္ အ ေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျမွင့္တင္လိုရင္း ျဖစ္ပါသည္။ အိုင္အယ္လ္အို အဖြဲ ့၀င္ ႏိူင္ငံ အမ်ားအျပား ႏွင့္ အျမင့္ဆံုးထား လက္မွတ္ေရးထိုး ျပ႒ါန္း က်င့္သံုးႏိူင္ေစရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္ရင္း ျဖစ္ပါသည္။
(MLC 2006 ျပ႒ါန္းခ်က္မ်ားအရ သေဘၤာအလံတင္ႏိူင္ငံမ်ား ႏွင့္ သေဘၤာေရာက္ရွိရာ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ ႏိူင္ငံမ်ား မွ ေန၍ လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း တို ့ကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ ျခင္းျဖင့္ အာဏာသက္၀င္ က်င့္သံုးႏိူင္မွာ ဧကန္ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ ကြန္ဗန္းရွင္း စာခ်ဴပ္ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ သည့္ သေဘၤာမ်ားအား ဖမ္းခ်ဴပ္ ထိန္းသိမ္းျခင္း သည္လည္း အခ်က္အခ်ာ က်သည့္ အာဏာသက္၀င္ေစမွဳ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။)

သေဘၤာ ေပၚ ေနထိုင္ျခင္း အလုပ္ လုပ္ကိုင္ျခင္း အေျခအေနအရပ္ရပ္ ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အိုင္အယ္ လ္အို ၏ ေယဘုယ်အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားအျပင္ လက္ရွိ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ ျပ႒ါန္းခ်က္မ်ား၊ တိုက္ တြန္းခ်က္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း (၆၈) မ်ဳိးေသာ ပဋိညဥ္စာခ်ဴပ္မ်ားအားလံုးကို တေပါင္းတစည္း တည္း ျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

(သို ့ေသာ္ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းအလုပ္သမား သို ့ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းသေဘၤာသား အ ေထာက္အထား လက္မွတ္ဆိုင္ရာ ျပ႒ါန္းခ်က္ (အိုင္အယ္အို ျပ႒ါန္းခ်က္ အမွတ္ ၁၀၈ ႏွင့္ ၁၈၅) ႏွင့္ ပင္စင္ ဆိုင္ရာ ျပ႒ါန္းခ်က္ (အိုင္အယ္လ္အို ျပ႒ါန္းခ်က္ အမွတ္ ၇၁) တို ့သည္ အေရးၾကီးသည့္အတြက္ သီးျခားရပ္ တည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ MLC 2006 တြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိေပ။)
ယခု MLC သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပင္လယ္ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာအဖြဲ ့ခ်ဴပ္ IMO က ျပ႒ါန္းထားရွိႏွင့္ျပီးျဖစ္ သည့္ SOLAS, STCW ႏွင့္ MARPOL အစရွိသည္တို ့ႏွင့္အတူ ပူးတြဲျပီး လိုက္နာက်င့္သံုးႏိူင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ ထားရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ IMO ျပ႒ါန္းခ်က္မ်ားသည္ သေဘၤာ ႏွင့္ ယင္း၏ ေမာင္းႏွင္သြားလာေရးဆိုင္ရာ၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ၊ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္သေဘၤာလုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြးျပည့္ မွီသည့္ စီမံအုပ္ခ်ဴပ္မွဳပိုင္း တို ့ႏွင့္တိုက္ရိုက္ပတ္သက္သည္။ MLC သည္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း အလုပ္သမား မ်ား သို ့ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းသေဘၤာသားမ်ား အတြက္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို သီးျခား ျပ႒ါန္း ေပး သည့္ ပဋိညဥ္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။
(တခ်ဳ ိ ့ေသာ ႏိူင္ငံၾကီးမ်ားသည္ နဂိုမူလကပင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းအလုပ္သမားမ်ား သို ့ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း သေဘၤာသားမ်ား ဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား စံခ်ိန္စံႏွဳန္း ျပည့္မွီေက်ာ္လြန္ေနျပီး ျဖစ္ၾကသည္။ ယခု MLC 2006 က အနိမ့္ဆံုး စံခ်ိန္စံႏွဳန္းထားအေပၚ အေျခခံ ေရးဆြဲ ထားသည့္ အတြက္ အဆိုပါႏိူင္ငံမ်ား အ ေနျဖင့္ MLC ကိုလက္မွတ္ေရး ထိုးျပီးသည့္အခါ ၄င္းတို ့ျပ႒ါန္းထားရွိႏွင့္ျပီးသား သေဘၤာသားအခြင့္အေရးတို ့ ကို ေလ်ာ့ခ်စရာ မလိုအပ္ေပ။)ကိုေဝျဖာ ထြန္းposted toMyanmar Seamen Union

0 comments:

Post a Comment