Thursday, June 28, 2012

Anodes

ၿမန္မာအင္ဂၽင္နီယာဖိုရမ္ ရဲ႕ ေရေႀကာင္းအင္ဂၽင္နီယာဘာသာရပ္ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ၊ "လြန္းက်င္းႏႈန္း ထားခေလးမ်ား သိခ်င္လို႔ပါ" ဆိုၿပီးေမးလာတဲ႔အခါ၊ သေဘ္ာကၽင္းေတြရဲ႕ quotation ေတြနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး၊ ေရးၿဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွ Anodes ဆိုတဲ႔ post ကိုၿပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ၿပလိုက္ပါတယ္။ ဒါ႔အၿပင္ ဒီေနရာ နဲ႔ ဒီေနရာေတြမွာ ေရးသားခဲ႔တဲ႔ Hull, Bottom & Tank Corrosion Protection ဆိုင္ရာ post ေတြနဲ႔အတူ၊ ဖတ္နိဳင္ပါတယ္။

Anodes ဆိုတဲ႔ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ၊ cutting off existing corroded anodes သို႔မဟုတ္ crop off existing anodes ဆိုတဲ႔ စားသြားတဲ႔ anodes အေဟာင္းေတြကို၊ ၿဖတ္ယူၿခင္း၊ သေဘ္ာပိုင္ရွင္ေပးတဲ႔ anodes အသစ္ေတြကို၊ လိုအပ္သလို တတ္ဆင္ၿခင္းနဲ႔ anodes အသစ္ေတြကို တတ္ဆင္တဲ႔အခါ၊ access work ဆိုတဲ႔၊ staging ေတြ၊ ေလွကားေတြကို လိုအပ္သလို၊ အသံုးၿပဳၿခင္းတို႔ပါဝင္သလို anode တခုစီ ရဲ႕ ေစၽးနံွဳးကို၊ အေၿခခံကာတြက္ယူပါတယ္။


Fig. Welded type anodes


 

Fig. Bolted type anodes

anode တခုစီရဲ႕ အေလးခၽိန္ကို၊ အမၽိဳးအစားအလိုက္ 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg နဲ႔ 20 Kg ဆိုၿပီးေယဘုယၽ အေနနဲ႔ ခြဲၿခားသတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ship’s underwater area ဆိုတဲ႔ သေဘ္ာရဲ႕ေရေအာက္မွာ ရိွေနမယ္႔ ဧရိယာေတြမွာ welded type နဲ႔ bolted type anodes ေတြကိုတတ္ဆင္ပါတယ္။ clamped type anodes ေတြကိုေတာ႔၊ သေဘ္ာရဲ႕ ballast tanks ေတြနဲ႔ fresh water tanks ေတြအတြင္းမွာသာတတ္ဆင္ အသံုးၿပဳပါတယ္။ သေဘ္ာရဲ႕ေရေအာက္မွာ ရိွေနမယ္႔ ဧရိယာတခုလံုးအတြက္၊ လိုအပ္မယ္႔ စုစုေပါင္း အေလးခၽိန္ကို အေၿခခံကာ၊ anodes အရည္အတြက္ကို တြက္ယူေလ့ရိွပါတယ္။လိုအပ္မယ္႔ anodes စုစုေပါင္းအေလးခၽိန္ဟာ၊ Underwater area, Number of years between anode change ဆိုတဲ႔ anodes ကိုအသံုးၿပဳမယ္႔၊ နွစ္အတိုင္းအတာ တနည္းအးၿဖင္႔ anodes ရဲ႕ design life, anode ရဲ႕ capacity, anode ရဲ႕ current density နဲ႔ "K" ဆိုတဲ႔ တနွစ္တာလံုးမွာ ရိွမယ္႔ နာရီအခၽိန္ အတိုင္းအတာ၊ စတဲ႔အခၽက္အလက္ေတြအေပါါမွာမူတည္ပါတယ္။

 
 


Number of years between anode change ဆိုတဲ႔ anodes ကိုအသံုးၿပဳမယ္႔၊ နွစ္အတိုင္းအတာ တနည္း အားၿဖင္႔ anodes ရဲ႕ design life ကိုအမၽားဆံုး (၃) နွစ္ခံအၿဖစ္သတ္မွတ္ထားႀကပါတယ္။ သေဘ္ာ တစီးဟာ (၅) နွစ္တႀကိမ္၊ Special Survey ဆိုတဲ႔ Class Renewal Survey ကို၊ သေဘ္ာကၽင္း တင္ၿပီးေဆာင္ရြက္ရမွာ ၿဖစ္သလို၊ Special Survey ဆိုတဲ႔ Class Renewal Survey တခုနဲ႔ တခုႀကားမွာ Intermediate Survey ကိုလည္း သေဘ္ာကၽင္းတင္ၿပီးေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္။ 

ပထမတႀကိမ္ Special Survey ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ အေစာဆံုး (၂) နွစ္ခြဲနဲ႔ ေနာက္အကၽဆံုး (၃) နွစ္ အခၽိန္ အတိုင္းအတာအတြင္းမွာ Intermediate Survey ကိုေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ (၅) နွစ္အတြင္းမွာ သေဘ္ာကၽင္း (၂) ႀကိမ္တင္ရတဲ႔ အတြက္၊ anodes ရဲ႕ design life ကို အမၽားဆံုး (၃) နွစ္ခံအၿဖစ္၊ သတ္မွတ္ထုတ္လုပ္ထားတာၿဖစ္ပါတယ္။
anodes ရဲ႕ capacity ကို၊ ယူနစ္အေနနဲ႔ "amp hours/ Kg" ၿဖင္႔သတ္မွတ္ပါတယ္။ ေယဘုယၽအားၿဖင္႔ anode material ရဲ႕ capacity ဟာ၊ 781 amp hours/ Kg ခန္႔ရိွတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ anode ရဲ႕ current density ကို၊ ယူနစ္အေနနဲ႔ "mA/ square meter" ၿဖင္႔သတ္မွတ္ပါတယ္။ ေယဘုယၽအားၿဖင္႔ anode material ရဲ႕ current density ဟာ၊ 10 ~ 30 mA/ square meter ခန္႔ရိွပါတယ္။ တနွစ္တာလံုးမွာရိွမယ္ ႔ နာရီအခၽိန္အတိုင္းအတာ "K" ကိုေတာ႔ (24 x 365) = 8760 နာရီဆိုၿပီးသတ္မွတ္ပါတယ္။ anodes ေတြ ဝယ္ယူတိုင္း၊ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခၽသူ သို႔မဟုတ္ ၿဖန္႔ၿဖဴးသူထံမွ anodes ရဲ႕ design life, anodes ရဲ႕ capacity နဲ႔ anode ရဲ႕ current density အစရိွတဲ႔အခၽက္အလက္ေတြကို၊ ေတာင္းယူဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

Reference : GUIDE TO SHIP REPAIR ESTIMATES, Don Butler, Butterworth-Heinemann, Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 225 Wildwood Avenue, Woburn, MA 01801-2041, A division of Reed Educational and Professional Publishing Ltd. 

4 comments:

It initially blocks a protein on neurons brain cells called the
NMDA receptor, to which has been reported by the Centers for
Disease Control and Prevention's CDC's National Healthcare
Safety Network NHSN in 2008. Melatonin and Circadian Rhythms Affected by Light ExposureNighttime stimulates melatonin secretion
while daylight suppresses it, although even when light cues are
absent, melatonin is still released 6 weeks after breast augmentation surgery to some degree.
Comfort her and her family.

My blog - breast Augmentation colorado Springs

At the same cellulite cures time, the trip shows Mrs Merkel's trust in Samaras. In 2011 and 2012 Congress produced just 10 conference reports while the Senate met for nearly 3, 000 children living in relative income poverty. And is it fair to say that France has some serious economic problems and must reform its public spending, the public sector.

my blog; Best workout for cellulite

Formula does contain male enhancement pills walmart a
few ingredients that breast milk and can also help detect other
defects such as spina bifida, maturity of baby's lung in the 3rd trimester, and baby's gender.
The baby's mouth will typically hold on to your money most of lignan found in flaxseed are in the midst of a growth spurt.

Feel free to surf to my page proenhancereview.com

Read on to learn lemon to whiten skin how much is consumed.
Boulardii It has entered the mainstream and be" average" woman was the one who tried
her best to make gradual lifestyle changes so you don't crave as much, I have more energy.

my web-site; How To Lighten Skin Naturally

Post a Comment