Tuesday, June 26, 2012

Classification Societies ေတြရဲ႕ အစ

Classification Societies ေတြရဲ႕ အစကေတာ႔၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ႀကီးရဲ႕ Tower Street မွ၊ Edward Lloyd ရဲ႕ ေကာ္ဖီဆိုင္ပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ေရြွပန္းတိမ္ဆရာေတြ သေဘ္ာၿပန္လာ၊ မလာကို အေလာင္းအစား လုပ္ႀကရာမွာ၊ ကုန္သည္ ပြဲစားေတြနဲ႔ သေဘ္ာသားေတြပါ၊ ပါဝင္လာခဲ႔ပါတယ္။ Edward Lloyd ဟာ ေကာ္ဖီဆိုင္ေရာင္းအားတက္ကာ၊ စည္ကားေစဖို႔၊ ရြက္လြွင္႔ထြက္ခြာမယ္႔ သေဘ္ာေတြနဲ႔ ပက္သက္တဲ႔အခၽက္အလက္ေတြကို၊ စုေဆာင္းကာ၊ ပံုနိွပ္ေဝဌေပးခဲ႔ပါတယ္။ အေလာင္းအစားကို စနစ္တကၽရိွေစဖို႔အတြက္လည္း၊ စာအုပ္တအုပ္မွာ ေရးသား မွတ္တမ္းတင္ခဲ႔ ပါတယ္။ အေလာင္းအစားနဲ႔ပက္သက္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္တဲ႔ စာအုပ္ကို 'Lloyd's Register Book' လို႔၊ နာမည္ေပးခဲ႔ႀကပါတယ္။

ေရစီးေႀကာင္းနဲ႔ ေလတိုက္အားကို အားကိုးကာ၊ ေန႔မွာ 'ေန'၊ ညမွာေတာ႔ 'လ နဲ႔ ႀကယ္တာရာ' ေတြရဲ႕၊ အကူအညီကိုယူၿပီး၊ 'ကမ္း' မၿမင္နိဳင္တဲ႔ ပင္လယ္ေတြနဲ႔ 'လမ္း' ရွာေတြ႔ဖို႔မလြယ္တဲ႔ သမုဒၵရာႀကီးေတြကို ၊ ၿဖတ္သန္းၿခင္းဟာ၊ လြယ္ကူတဲ႔ကိစၥေတာ႔မဟုတ္ပါဘူး။ မာယာမၽားတဲ႔ ပင္လယ္၊ သမုဒၵရာမွာ၊ ေရေႀကာင္းခရီး သြားလာမွဳ အတတ္ပညာနဲ႔ သေဘ္ာတည္ေဆာက္မွဳ နည္းပညာတို႔သာလၽွင္၊ အားကိုးစရာၿဖစ္ပါတယ္။ အာမခံဝယ္ယူတဲ႔အခါ၊ တိကၽတဲ႔ နည္းပညာဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ၿပဌာန္းခၽက္ 'technical assessment' တခုေပါါ အေၿခခံဖို႔လိုအပ္တဲ႔အတြက္၊ Edward Lloyd ရဲ႕ ေကာ္ဖီဆိုင္မွ၊ စခဲ႔တဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းမွ၊ ပထမဆံုး classification regulation ကို၊ (၁၇၆၄) ခုနွစ္မွာ ၿပဌာန္းခဲ႔ပါတယ္။သစ္သားနဲ႔တည္ေဆာက္ထားတဲ႔ ရြက္သေဘ္ာေတြၿဖစ္တဲ႔အတြက္၊ 'quality and condition' အရည္အေသြးနဲ႔ လက္ရိွအေၿခအေနေပါါ အေၿခခံကာ၊ ကိုယ္ထည္ hull နဲ႔ ပက္သက္ၿပီး၊ A, B ,C ဆိုၿပီး၊ ခြဲၿခားသတ္မွတ္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါ႔အၿပင္ ရြက္တိုင္ mast တို႔ ကုန္ေပါက္အဖံုး hatches တို႔နဲ႔ပက္သက္ၿပီး၊ 1, 2, 3 ဆိုၿပီး၊ ခြဲၿခားသတ္မွတ္ခဲ႔ပါတယ္။ ကမၻာတလြွား၊ နယ္ေၿမသစ္ေတြ ရွာေဖြေတြ႔ရိွလာတာနဲ႔ အမၽွ၊ (၁၈) ရာစုနွစ္ဦးေတြအလြန္မွာ၊ ကုန္သြယ္ေရေႀကာင္း ခရီးသြားလာမွဳ၊ တိုးတက္လာသလို၊ အာမခံအေရာင္းအဝယ္ insurance markets ေစၽးကြက္လည္း၊ တိုးတက္လာခဲ႔ပါတယ္။ အၿခား တိုင္းၿပည္ေတြမွာလည္း၊ အာမခံေစၽးကြက္တိုးတက္လာတဲ႔အတြက္၊ 'technical assessment' အေပါါအေၿခခံတဲ႔၊ 'classification and statutory services' လုပ္ငန္းေတြေပါါေပါက္လာခဲ႔ပါတယ္။

ဒီေန႔ေခါါတ္ကာလမွာေတာ႔ 'Classification societies' ေတြဟာ၊ 'built and maintained' ဆိုတဲ႔ သေဘ္ာ စတင္တည္ေဆာက္ၿခင္းနဲ႔ အသံုးၿပဳေၿပးဆြဲၿခင္းအစရိွတဲ႔၊ ကိစၥရပ္ေတြအတြက္၊ 'classification and statutory services' လုပ္ငန္းေတြကိုေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ ဒါ႔အၿပင္ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံ၊ IMO လို႔ေခါါတဲ႔ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေရေႀကာင္းအဖြဲ႔သို႔၊ နည္းပညာ၊ အတတ္ပညာနဲ႔ပက္သက္တဲ႔၊ အႀကံေပးၿခင္းကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။

'classification services' ဆိုတာကေတာ႔၊ တည္ေဆာက္မယ္႔ သေဘ္ာရဲ႕ drawings ေတြနဲ႔ construction plans ေတြကို၊ စစ္ေဆးကာအတည္ၿပဳေပးၿခင္း၊ တည္ေဆာက္ေနစဥ္ construction process ကာလတေလၽွာက္လံုး၊ ၿပဌာန္းထားတဲ႔ defined standards ေတြကို၊ တိကၽစြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿခင္းရိွမရိွ စစ္ေဆးေပးၿခင္းနဲ႔ တည္ေဆာက္ရာမွာအသံုးၿပဳမယ္႔ materials အမၽိဳးအစားေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ရာမွာ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနသူ involved persons ေတြရဲ႕ ကၽြမ္းကၽင္မွဳ skill အရည္အေသြးတို႔ကို၊ စစ္ေဆးကာ အတည္ၿပဳေပးၿခင္းတို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။

classification services ေတြဟာ၊ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေရေႀကာင္းအဖြဲ႔မွ၊ international conventions ေတြအရ ၿပဌာန္းထားတဲ႔၊ International Convention for the Safety of life at Sea (SOLAS) 1974 with its Protocols as amended, International Convention of Load lines (LLC) 1966, International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) 1973 with its Protocol, International Convention on Standards of Training, Certification and Watch-keeping of Seafarers (STCW) 1972/ 1995, Convention of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG) 1972, Merchant Shipping (Minimum Standards ) Convention 1976 (ILO Convention Nr. 147) နဲ႕ International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM Code/ SOLAS Ch. IX) တို႔အေပါါမွာ၊ အေၿခခံထားပါတယ္။

classification's standards ေတြအရ၊ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားတဲ႔အခါမွာေတာ႔ 'Certificate of Class' ဆိုတဲ႔၊ သက္ေသခံလက္မွတ္ကို၊ အတည္ၿပဳကာထုတ္ေပးပါတယ္။ Certificate of Class သို႔မဟုတ္ Class Certificate ဟာ၊ သေဘ္ာရဲ႕ကိုယ္ထည္ hull နဲ႔ တတ္ဆင္အသံုးၿပဳထားတဲ႔၊ စက္ပစၥည္း machinery ေတြအေပါါအေၿခခံထားတဲ႔၊ သက္ေသခံအတည္ၿပဳလက္မွတ္ၿဖစ္ၿပီး၊ classification society အေနနဲ႔ 'statutory services' ကိုေဆာင္ရြက္ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ သက္ေသခံအတည္ၿပဳၿခင္းဆိုိုတဲ႔ 'statutory' အၿဖစ္ထုတ္ေပးတဲ႔၊ Class Certificate ဟာ၊ validity period အေနနဲ႔ (၅) နွစ္ သက္တမ္း ရိွပါတယ္။ ဒါ႔အၿပင္ IMO ရဲ႕ international conventions ေတြအရ ၿပဌာန္းထားတဲ႔၊ regulations ေတြနဲ႔၊ ကိုက္ညီမွဳရိွေႀကာင္း စစ္ေဆးအတည္ၿပဳေပးတဲ႔ အၿခား statutory certificates ေတြကိုလည္း၊ ထုတ္ေပးရပါတယ္။

SMC လို႔ေခါါတဲ႔၊ Safety Management Certificate, DOC လို႔ေခါါတဲ႔ Document Of Compliance, ISSC လို႔ေခါါတဲ႔ International Ship Security Certificate, SC လို႔ေခါါတဲ႔ Cargo Ship Safety Construction Certificate, SR လို႔ေခါါတဲ႔ Cargo Ship Safety Radio Certificate, SE လို႔ေခါါတဲ႔ Cargo Ship Safety Equipment Certificate, LL လို႔ေခါါတဲ႔ International Load Line Certificate, IOPP လို႔ေခါါတဲ႔ International Oil Pollution Prevention Certificate, ITC လို႔ေခါါတဲ႔ International Tonnage Certificate, IAPP လို႔ေခါါတဲ႔ International Air Pollution Prevention Certificate, ISPP လို႔ေခါါတဲ႔ International Sewage Pollution Prevention Certificate နဲ႔ Anti-fouling certificate လို႔ေခါါတဲ႔ Control of Harmful Anti-fouling Systems Certificate အစရိွတဲ႔၊ statutory certificates ေတြဟာ၊ international conventions ေတြအရ ၿပဌာန္းထားတဲ႔၊ regulations ေတြနဲ႔၊ ကိုက္ညီမွဳရိွေႀကာင္း classification society မွ၊ စစ္ေဆးအတည္ၿပဳေပးတဲ႔၊ certificates ေတြၿဖစ္ပါတယ္။

သက္ဆိုင္ရာသေဘ္ာအလိုက္ သက္ေသခံလက္မွတ္ statutory certificates ေတြအၿပင္၊ statutory booklet အေနနဲ႔၊ အတည္ၿပဳေပးရတဲ႔ သက္ေသခံစာအုပ္စာတမ္းေတြလည္း၊ ရိွပါေသးတယ္။ Intact Stability Booklet, Damage Control Booklet, SOPEP လို႔ေခါါတဲ႔ Shipboard Oil Pollution Emergency Plan နဲ႔ SMPEP လို႔ေခါါတဲ႔ Shipboard Marine Pollution Emergency Plan တို႔ဟာ၊ classification society မွ၊ စစ္ေဆးအတည္ၿပဳေပးတဲ႔၊ သက္ေသခံ statutory booklets ေတြၿဖစ္ပါတယ္။

Reference : Classification Societies - What, Why and How, IACS - International Association of Classification Societies © IACS 2011, Ship Knowledge - A modern encyclopedia by K. Van Dokkum.


by Ko Htun Thu ( MSU contributor )

0 comments:

Post a Comment