Thursday, June 14, 2012

International Transport Worker’s Federation – ITF အဖဲြ႕အစည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေစလို(အယ္ဒ ီတာ့ထံ ေပးစာ)

အယ္ဒီတာရွင့္

ဒီစာက ကြၽန္မရဲ႕ ပုဂၢလိက ခံစားခ်က္ဆုိေပမယ့္ အားလံုးရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ကြၽန္မ အႀကံ ျပဳ ေရးသားရျခင္းပါ။ တကယ္ေတာ့ ဒီစာေရးျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းတရားက ကြၽန္မအတြက္ တန္ဖိုးႀကီးမားပါတယ္။ သားတစ္ေယာက္လံုး ဆံုး႐ႈံးခံလိုက္ရၿပီးမွ တျခားတျခားေသာ သားေတြ၊ တျခားတျခားေသာမိခင္ေတြ မိသားစုေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ ေရးသားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ကြၽန္မ၏ တစ္ဦးတည္းေသာ သားျဖစ္သူ ေစာႏုိးႏုိးထြန္းလင္းသည္ ေရေၾကာင္းသိပၸံ (ယခု- ေကာလိပ္)အမွတ္စဥ္(၃၅)ကို တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး Sea Service ႏွစ္ႏွစ္ရရိွရန္အတြက္ ပထမအႀကိမ္တြင္ THACOSMARITING Co., Ltdတြင္ ၁ ႏွစ္တာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရိွ ေဒသခံ Marlow ကုမၸဏီ၏ စီစဥ္ေပးမႈျဖင့္ ၆-၄-၂ဝ၁၁ တြင္ DECK-CADET တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း ၈-၁၁-၂ဝ၁၁တြင္ စပိန္ႏုိင္ငံ Malaga ဆိပ္ကမ္း၌ ကြယ္လြန္ ခဲ့ရပါသည္။
 
ကြယ္လြန္စဥ္ ကုမၸဏီမွ သေဘၤာေပၚမွက်၍ ေရနစ္ေသဆံုး ေၾကာင္း ဖုန္းျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။ ၂၅-၁၁-၂ဝ၁၁ တြင္ သား၏ ႐ုပ္ကလာပ္ စပိန္မွ ရန္ကုန္ သို႔ ေရာက္ရိွခဲ့ပါသည္။
၂၇-၁၁-၂ဝ၁၁ ရက္တြင္ သားအား သၿဂႋဳလ္ရန္ စ်ာပနျပင္ဆင္ရာတြင္ သား၏မ်က္ႏွာ၊ေမးေစ့၊ ႏွာေခါင္းရင္းတုိ႔တြင္ ျပင္းထန္စြာ ထိုးႏွက္ထားေသာ ဒဏ္ရာမ်ား အျပင္ ေျခေထာက္တြင္ U ပံုသဏၭာန္ခ်ဳပ္ ထားေသာဒဏ္ရာမ်ားကို ဝမ္းနည္းမႈ မ်ားစြာျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါသည္။ အထက္ပါျဖစ္စဥ္ကို ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္ ကပၸတိန္၏ မိသားစုလည္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ပါသည္။
သက္ဆုိင္ရာ သေဘၤာကုမၸဏီက သားအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ITF (International Transport Worker’s Federation) သို႔ တုိင္ၾကား ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
သား၏ျဖစ္စဥ္မ်ားကို သေဘၤာသားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာဝန္ႀကီး အဖဲြ႕အစည္းအသီးသီး၊ SECD၊ MOSA ဌာနမ်ားသို႔ ဓာတ္ပံု အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ တင္ျပ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ရာတြင္လည္း ITF သို႔ တုိင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္းကို အၾကံျပဳေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ 
ITF သုိ႔ တုိင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ကြၽန္မအေန ႏွင့္ ITF အဖဲြ႕အစည္းမရိွေသးေသာ ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံတြင္ တုိင္ၾကား၍ မရခဲ့ပါ။ လူ႕အခြင့္အေရး ကုိ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈေၾကာင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္လ်က္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ITF အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံေသာ ျမန္မာ့ သေဘၤာသားမ်ား အေရးကုိ လိုက္လံကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးေနေသာ Seafarers Union of Burma (S.U.B) ထံသုိ႔ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ကာ တုိင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ ၄င္းအဖဲြ႕၏ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သူရ၏ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး (S.U.B) ၏ 4th General Congress တြင္ ITF အဖဲြ႕၏ အာရွပစိ ဖိတ္ေရးရာအဖဲြ႕မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ Union ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ နစ္နာေၾကးမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးသည့္အဖဲြ႕အစည္းအသီးသီး၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ တင္ျပခြင့္ရခဲ့သည္။
 
အကယ္၍ ယခုေဆာင္ရြက္ ေနေသာ ITF အဖဲြ႕အစည္းကို ျမန္ မာႏုိင္ငံ၌ ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ႏိုင္ ခဲ့လွ်င္ တုိင္းတစ္ပါးႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္ မလိုဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ သေဘၤာသားအားလံုး၏ မတရားခံရမႈမ်ား၊ တုိင္းတစ္ပါးကုမၸဏီမ်ား၏ ဖိႏိွပ္ခဲြျခားမႈမ်ား၊ လူမ်ဳိးျခားမ်ား၏ မတရားအႏိုင္က်င့္မႈမ်ား၊ သေဘၤာသားမ်ား၏ သေဘၤာေပၚတြင္ တန္း တူအခြင့္အေရးရရိွႏုိင္မႈ အျဖစ္မွန္ မ်ား၊ မတရားမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။
 
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိွ ေသာ သေဘၤာသား အရာရိွႀကီး ငယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ မတရားခံရမႈ၊ ေသဆံုးမႈ၊ နစ္နာေၾကး မရရိွမႈ၊ အာမခံေၾကးမရရိွျခင္း အေပၚ ၌ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ား သေဘၤာ သားတစ္ဦး၏ လူ႕အခြင့္အေရးနစ္နာ ေၾကးမ်ားကုိ အျပည့္အဝရရိွေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ITF အဖဲြ႕အစည္းကို ဖဲြ႕စည္းသင့္ေၾကာင္း မိခင္တစ္ဦးအေနႏွင့္ အယ္ဒီတာမွ တစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ တင္ျပအႀကံျပဳ ေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ သေဘၤာသား မ်ားသည္ တုိင္းတစ္ပါးသေဘၤာေပၚတြင္ အခက္အခဲႀကံဳရပါက မိမိႏိုင္ငံရိွ ITF အဖဲြ႕အစည္းသို႔ အကူအညီ ေတာင္းခံျခင္းျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖ ရွင္းႏုိင္မည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ သေဘၤာသားမ်ား ၏ မိသားစုအားလုံးသည္လည္း ITF အဖဲြ႕အစည္းရိွျခင္းျဖင့္ မိသားစုမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ အခက္အခဲမွန္သမွ်ကို လက္တဲြေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။ ITF အဖဲြ႕ အစည္း တည္ေထာင္ႏုိင္ခဲ့လွ်င္ ျမန္မာျပည္ရိွ သေဘၤာသားမ်ား အားလံုးအတြက္ အနာဂတ္အလင္းတန္း တစ္ခု က်ေရာက္လာသကဲ့သို႔ ခံစားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ကြယ္လြန္ခဲ့ရေသာ DECK-CADET တစ္ဦး၏ မိခင္မွ ဆႏၵျပဳတင္ျပလိုက္ပါသည္။

မိခင္တစ္ဦး

by popular myanmar news journal
Posted by AF 

0 comments:

Post a Comment