Tuesday, July 10, 2012

Classification Societies & Their Role (၉)

'MARPOL' သို႔မဟုတ္ MARPOL '73/ 78 ဟာ Marine Pollution ဆိုတဲ႔ အသံုးအနံွဳးကို၊ အတိုေကာက္ေခါါတာ ၿဖစ္ၿပီး၊ အၿပည္႔အစံုကေတာ႔ 'International Convention for the Prevention of Pollution From Ships 1973 as modified by the Protocol of 1978' ၿဖစ္ပါတယ္။ မူလေရးဆြဲစဥ္က ပင္လယ္ၿပင္မွာ၊ သြားလာခုတ္ေမာင္းေနတဲ႔၊ သေဘာ္ေတြကေန ဆီအပါအဝင္၊ အမိွဳက္သရိုက္၊ အညစ္အေႀကးေတြနဲ႔ မီးခိုးေငြ႔ေတြကို၊ အတတ္နိဳင္ဆံုးေလၽွာ႔ခၽ စြန္႔ၿပစ္ၿခင္းၿဖင္႔ပင္လယ္ၿပင္နဲ႔ သဘာဝ ပါတ္ဝန္းကၽင္ညစ္ညမ္းမွဳကို ကာကြယ္ဖို႔၊ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ MARPOL Convention သေဘာတူညီခၽက္ကို၊ (၁၉၇၃) ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔မွာ စတင္အတည္ၿပဳခဲ႔ၿပီး၊ (၁၉၇၈) မွာ ၿဖည္႔စြက္ခၽက္ေတြကို၊ ထပ္မံ ထည္႔သြင္းခဲ႔ပါတယ္။ MARPOL 73/ 78 Regulation ဟာ (၁၉၈၃) ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂) ရက္ေန႔မွာ အသက္ဝင္ခဲ႔ပါတယ္။

လက္ရိွ International Convention for the Prevention of Pollution From Ships 1973 as modified by the Protocol of 1978 သေဘာတူညီခၽက္ကို၊ လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ ႔နိဳင္ငံေတြကေတာ႔ Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, Azerbaijan, Austria, the Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bolivia, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burma, Cambodia, Canada, Cape Verde, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Equatorial Guinea, Estonia, Finland, France, Gabon, The Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Kazakhstan, Kenya, North Korea, South Korea, Latvia, Lebanon, Liberia, Libya, Lithuania, Luxembourg, Malawi, Malaysia, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Moldova, Monaco, Mongolia, Morocco, Mozambique, Namibia, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, São Tomé and Príncipe, Senegal, Serbia and Montenegro, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, Spain, Sri Lanka, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Tuvalu, Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam အစရိွတဲ႔၊ နိဳင္ငံေတြ ၿဖစ္ႀကပါတယ္။

'MARPOL '73/ 78 Regulation' ကိုအပိုင္း (၆) ပိုင္းခြဲၿခားထားၿပီး၊ Annex ေတြလို႔ေခါါပါတယ္။ အဲဒီ႔ Annex ေတြ ကေတာ႔ (၁။) Annex I - Oil, (၂)။ Annex II - Noxious Liquid Substances carried in Bulk, (၃)။ Annex III - Harmful Substances carried in Packaged Form, (၄)။ Annex IV - Sewage, (၅)။ Annex V - Garbage နဲ႔ (၆)။ Annex VI - Air Pollution တို႔ၿဖစ္ပါတယ္။

  'Annex I' ဟာ (၁၉၈၃) ေအာက္တိုဘာ (၂) ရက္ေန႔မွာ၊ စတင္အသက္ဝင္ခဲ႔ၿပီး၊ လက္ရိွနိဳင္ငံေပါင္း (၁၅၀) မွ၊ လိုက္နာကၽင္႔သံုးေနပါတယ္။ oil ဆိုတဲ႔ 'ဆီ' ကို၊ organic oils, mineral oil နဲ႔ synthetic oils ရယ္လို႔ေယဘုယၽအားၿဖင္႔ ခြဲၿခားသတ္မွတ္ထားေပမယ္႔၊ MARPOL Annex I အရ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ oil ကေတာ႔၊ crude oil, fuel oil, sludge, oil refuse ေတြနဲ႔၊ refined products ေတြၿဖစ္ပါတယ္။ အထက္မွာ သေဘ္ာနဲ႔တပါတည္း သယ္ေဆာင္သြားရမယ္႔၊ MARPOL' 73/ 78 Annex I regulations အရ၊ ထုတ္ေပးတဲ႔ သက္ေသခံလက္မွတ္ 'statuary certificates' ေတြနဲ႔ စာအုပ္စာတမ္း 'plans and documents' ေတြကို၊ သေဘ္ာအမၽိဳးအစားေပါါမူ တည္ၿပီး၊ ခြဲၿခားေဖာ္ၿပထားပါတယ္။


'Annex II' ကေတာ႔ (၁၉၈၇) ဧၿပီလ (၆) ရက္ေန႔မွာ၊ စတင္အသက္ဝင္ခဲ႔ပါတယ္။ Annex II အရ၊ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ 'noxious liquid substances ေတြကို၊ Category 'X'၊ Category 'Y'၊ Category 'Z' နဲ႔ Other Substances ဆိုၿပီး၊ Category (၄) မၽိဳး၊ ခြဲၿခားသတ္မွတ္ထားပါတယ္။ 'noxious liquid substances ေတြကို၊ bulk carrier နဲ႔ tanker သေဘ္ာေတြ၊ cargo hold cleaning၊ cargo tank cleaning နဲ႔ cargo hold သို႔မဟုတ္ ballast tank ေတြကို 'de-ballasting' ေဆာင္ရြက္ရာမွ၊ ပင္လယ္ၿပင္ဇီဝ သက္ရိွေတြ ေသဆံုးမွဳ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္မွဳ အနၱရာယ္ၿဖစ္ေပါါေစၿခင္း၊ လူသားေတြရဲ႕ အသက္ အနၱရာယ္နဲ႔ ကၽမ္းမာေရးကို၊ ထိခိုက္မွဳၿဖစ္ေပါါေစၿခင္းနဲ႕ ပတ္ဝန္းကၽင္ညစ္ညမ္းမွဳကိုၿဖစ္ေပါါေစၿခင္း၊ စတဲ႔ သက္ေရာက္မွဳမၽား ၿဖစ္ေပါါေစနိဳင္တဲ႔ စြန္႔ပစ္ "ေရ" လို႔၊ အကၽမ္းဖၽဥ္းသတ္မွတ္နိဳင္ပါတယ္။ အထက္မွာ သေဘ္ာနဲ႔ တပါတည္း သယ္ေဆာင္သြားရမယ္႔၊ MARPOL' 73/ 78 Annex II regulations  အရ၊ ထုတ္ေပးတဲ႔ သက္ေသခံလက္မွတ္ 'statuary certificates' ေတြနဲ႔ စာအုပ္စာတမ္း 'plans and documents' ေတြကို၊ သေဘ္ာအမၽိဳးအစားေပါါ မူတည္ၿပီး၊ ခြဲၿခားေဖာ္ၿပထားပါတယ္။


 'Annex IV' ဟာ (၂၀၀၃) စက္တင္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔မွာ၊ စတင္အသက္ဝင္ခဲ႔ပါတယ္။ 'sewage' ကို၊ သေဘ္ာရိွေရခၽိဳခန္း၊ အိမ္သာ၊ သေဘ္ာရဲ႕ ေဆးရံုခန္းနဲ႔ တိရိစာၧန္တို႔မွစြန္႔ထုတ္လိုက္တဲ႔ အညစ္အေႀကးေတြ နဲ႔ ေရာေနွာပါဝင္ေနတဲ႔ 'ေရမၽား' လို႔သတ္မွတ္ပါတယ္။ 'Annex V' ဟာ (၁၉၈၈) ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) ရက္ေန႔မွာ၊ စတင္အသက္ဝင္ခဲ႔ပါတယ္။ 'garbage' ဆိုတာကေတာ႔၊ အစားအေသာက္နဲ႔သက္ဆုိင္တဲ႔ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း၊ ပိုလၽွံပစၥည္းနဲ႔ အညစ္အေႀကးမၽားၿဖစ္ၿပီး၊ ေရေနသတၱဝါေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ႔ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း၊ ပိုလၽွံပစၥည္းနဲ႔ အညစ္အေႀကးမၽားကိုေတာ႔၊ 'garbage' အၿဖစ္ထည္႔သြင္းသတ္မွတ္ၿခင္း မရိွတာ၊ ေတြ႔ရပါတယ္။ အထက္မွာ သေဘ္ာနဲ႔တပါတည္း သယ္ေဆာင္သြားရမယ္႔၊ MARPOL' 73/ 78 Annex IV နဲ႔ Annex V regulations အရ၊ ထုတ္ေပးတဲ႔ သက္ေသခံလက္မွတ္ 'statuary certificates' ေတြနဲ႔ စာအုပ္စာတမ္း 'plans and documents' ေတြကို၊ သေဘ္ာ အမၽိဳးအစားေပါါမူတည္ၿပီး၊ ခြဲၿခားေဖာ္ၿပထားပါတယ္။

'Annex VI' ဟာ၊ (၂၀၀၅) ေမလ (၁၉) ရက္ေန႔မွာ၊ စတင္အသက္ဝင္ခဲ႔ပါတယ္။ ေလထုညစ္ညမ္းမွဳ တနည္းအားၿဖင္႔ အိုဇုန္းလြွာကို ထိခိုက္ေစမယ္႔၊ ဓါတ္ေငြ႔မၽားလြွင္႔ထုတ္မွဳ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေလထုညစ္ညမ္းမွဳ air pollution ကိစၥကို အေလးအနက္ထားေၿပာဆိုလာႀကၿပီး၊ IMO ရဲ႕ 'MEPC' ဆိုတဲ႔ Marine Environment Protection Committee ရဲ႕ MEPC 176(58) Circular ထုတ္ၿပန္ေႀကၿငာခၽက္ကို၊ Marpol Annex VI မွာ Regulation 12 နဲ႔ Regulation 14 တို႔အၿဖစ္ၿဖည္႔စြက္ၿပီး၊ (၂၀၁၀) ဇူလိုင္ (၁) ရက္ေန႔မွ စကာ၊ လိုက္နာကၽင္႔သံုးေစပါတယ္။
 'Annex VI - Regulation 12' အရ 'Ozone Depleting Substances' ပါဝင္မွဳေတြကို မွတ္တမ္းတင္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ 'Annex VI Regulation 14' အရ၊ အသံုးၿပဳတဲ႔ေလာင္စာ 'fuel oil' ရဲ႕ sulphur limits ပါဝင္မွဳ အခၽိဳးအဆကို ထပ္မံေလၽွာ႔ခၽဖို႔ သတ္မွတ္ၿပီး၊ 'SECA' လို႔ေခါါတဲ႕ Special Emission Control Area ေတြမွာ low sulphur fuel oil ေလာင္စာကိုသာ၊ အသံုးၿပဳရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ (၂၀၁၀) ဇူလိုင္ (၁) ရက္ေန႔မွ စကာ၊ sulphur limits ကို 1.00% m/m၊ အထိ ေလၽွာ႔ခၽရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ low sulphur fuel oil ကိုအသံုးၿပဳရာကေန (၂၀၁၅) ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ႔ 0.10% m/m အထိ ထပ္မံေလၽွာ႔ခၽရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ 'SECA' လို႔ ေခါါတဲ႔ Special Emission Control Area ေတြကေတာ႔၊ Mediterranean Sea, Baltic Sea, Black Sea, Red Sea, Gulfs area, Gulf of Aden, Antarctic area, North West European Waters, Oman area of the Arabian Sea နဲ႕ Southern South African waters ေဒသမွ ေရၿပင္ဧရိယာမၽားၿဖစ္ပါတယ္။

အထက္မွာ သေဘ္ာနဲ႔တပါတည္း သယ္ေဆာင္သြားရမယ္႔၊ MARPOL' 73/ 78 Annex VI regulations အရ၊ ထုတ္ေပးတဲ႔ သက္ေသခံလက္မွတ္ 'statuary certificates' ေတြနဲ႔ စာအုပ္စာတမ္း 'plans and documents' ေတြကို၊ သေဘ္ာအမၽိဳးအစားေပါါမူတည္ၿပီး၊ ခြဲၿခားေဖာ္ၿပထားပါတယ္။

Reference : List of Certificates and Documents required on Board, Department of Flag Sate Affairs, Germanischer Lloyd, Hamburg, April 2012.

Remark : All images herein this website are for use of educational purpose only. The owner of this web site is not responsible for the consequences in case of violation to copyright, trademark, patent or other intellectual property rights of any third party.  

0 comments:

Post a Comment